CẦU VƯỢT CAO TỐC LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Chủ đầu tư Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI
Giá trị hợp đồng 160 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường bộ cấp II
Thời gian thực hiện 2017 - 2021