Gói thầu số 11: Xây dựng phần cầu Thống Nhất và đường 2 đầu cầu (từ đầu nhánh 1 đến km0+765,08) và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công.

Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh Đồng Nai
Giá trị hợp đồng 480 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường bộ cấp II
Thời gian thực hiện 2023 - 2025