CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ VỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 04/2024

20/04/2024

Hình ảnh đào tạo tại các Nhà máy sản xuất: