CẦU BẾN LỚN (HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI)

Chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Tỉnh Đồng Nai
Giá trị hợp đồng 72 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường bộ cấp III
Thời gian thực hiện 2024 - 2025